5 Essential Elements For תביעה קטנה תאונות רכב

nnWe get each circumstance incredibly severely and defense counsel, along with the insurance company, requires us seriously.nnהנתבעת עומדת מאחורי טענותיה. במהלך שמיעת התיק העידו בפניי התובע וסוכן הביטוח שלו, מר דוד פריג', וכן העידו בפניי נציג הנתבעת,

read more

The 5-Second Trick For תביעות קטנות תאונת רכב

טענת המשיבים בתביעה העיקרית היתה כי המערערים הפרו את הסכם השכירות בתחומים שונים ובהם תשלומי חובות חשמל, מים, גז, וארנונה, ולא עמדו בחובות תקינות דוד השמש, ועוד עניינים. המערערים מצידם הגישו תבי

read more

Top Guidelines Of תביעה קטנה תאונות רכב

  דין המדינה כשהיא מעבידה, לענין חוק זה, כדין כל מעביד אחר."ליקוי" - ליקוי גופני, שכלי או נפשי הנובע ממחלה, מתאונה או ממום מלידה;(ב)  הרשות העליונה של המוסד היא המועצה; הרשות המנהלת והמבצעת של המוס

read more

Facts About תביעות קטנות תאונות רכב Revealed

  זכה המוסד בפיצויים לפי הוראות סימן ד' לפרק י"ד כשהנפגע היה מתנדב, יועבר סכום הפיצויים לאוצר המדינה."תכנית ניסיונית" - תכנית המלווה במחקר, שעורך המוסד לפי סעיף זה, לבחינת דרך חלופית למתן גמלת סי

read more